Warunki gwarancji

1.  Spółka ProDeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy 30-005) przy ul. Fabrycznej 6 (dalej: „Producent”), jako producent i gwarant systemów kompozytowych ProDeck składających się z desek tarasowych, legarów, listew maskujących, zestawów montażowych, kątowników i akcesoriów montażowych (dalej zwanych łącznie: „Produkty”), udziela gwarancji jakości Produktów na warunkach poniżej określonych.
2. Gwarancja udzielona jest tylko i wyłącznie na wady tkwiące w Produktach.
3. Gwarancji podlegają Produkty prawidłowo zamontowane, czyli zgodnie z wymogami z wytycznymi do montażu oraz prawidłowo użytkowane, a w szczególności spełniające następujące warunki:
a) pozostawienie odpowiednich przestrzeni dylatacyjnych wzdłużnych oraz poprzecznych pomiędzy elementami systemu i obiektami sąsiadującymi, wynikających ze specyfiki konkretnego miejsca użytkowania, oraz zastosowanie wyluzowań w przypadku elementów ogrodzenia;

b) montaż na stabilnym, wypoziomowanym podłożu z zachowaniem zawartych w instrukcji montażu rozstawów punktów podporu;

c) wykorzystanie do montażu desek wyłącznie klipsów zawartych w zestawie montażowym, stanowiącym integralną część systemu;

4. Producent udziela gwarancji na okres 2 lat na systemy DEX w zakresie:

 • pęknięć (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego);
 • deformacji;
 • wypaczeń;
 • zachowania właściwości mechanicznych,

zwracając uwagę Nabywcy na fakt, iż wyroby kompozytowe ze względu na znaczną zawartość włókien drewna zachowują się w eksploatacji bardzo podobnie do naturalnych desek drewnianych, przy jednoczesnym zachowaniu znacznie wyższej odporności na działanie czynników zewnętrznych.

5. Warunkiem nabycia gwarancji na okres 2 lat na system tarasowy DEX, zgodnie z pkt. 4, jest montaż przy użyciu systemowych elementów z oferty Producenta, w szczególności:

 • deski tarasowej DEX,
 • legarów kompozytowych lub aluminiowych,
 • elementów montażowych wykonanych ze stali nierdzewnej.

6. Producent udziela przedłużonej gwarancji na okres 10 lat na systemy DEX w zakresie:

 • gnicia oraz butwienia wynikającego z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii;
 • niszczenia wynikającego z działania owadów.

7. Producent nie udziela gwarancji na zmiany strukturalne i estetyczne Produktów oraz zmiany geometrii układu Produktów wynikające z niewłaściwego osadzenia desek oraz braku zastosowania wyluzowań pod elementy ogrodzeń, lub przygotowania niewłaściwej konstrukcji pod osadzenie desek.

8. Produkty mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych.

9.Okres gwarancji liczy się od dnia sprzedaży Produktów przez Producenta, zgodnie z wystawioną fakturą VAT.

10.Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w razie uiszczenia pełnej należności na rzecz Producenta z tytułu sprzedaży i dostawy Produktów, których dotyczy zgłoszenie z tytułu udzielonej gwarancji.

11. Zwrot zakupionych Produktów, które okażą się niezgodne z zamówieniem lub posiadają widoczne wady, jak również skorzystanie przez Nabywcę z wszelkich innych uprawnień, które zostały przewidziane przez niniejsze warunki gwarancji, a w szczególności wymienione w jej pkt. 22, może zostać dokonany wyłącznie przed przystąpieniem do montażu Produktów, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od momentu odbioru Produktów od Producenta. Zwracane Produkty muszą znajdować się w stanie, który nie wykazuje śladów użycia.

12. W trakcie pierwszych tygodni użytkowania Produkty podlegają miejscowemu procesowi sezonowania i mogą zmieniać kolor do momentu osiągnięcia stabilizacji w konkretnych warunkach klimatycznych panujących w miejscu ich użytkowania. Na zmiany wynikające z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Producent gwarancji nie udziela.

13.Gwarancji nie podlegają:

 • miejscowe zmiany estetyczne, w tym zmiany odcienia koloru, wynikające z użytkowania – zwłaszcza w sytuacjach, kiedy fragmenty powierzchni zabudowy (tarasu, ogrodzenia, schodów) podlegają w tym samym czasie różnym warunkom zewnętrznym i atmosferycznym;
 • zmiany fizyczne wynikające z normalnego użytkowania Produktów;
 • uszkodzenia mechaniczne wynikające z działania obciążenia udarowego lub statycznego;
 • różnice kolorystyczne pomiędzy wyrobami z różnych partii produkcyjnych;
 • różnice w wymiarach Produktów nieprzekraczające 1%;
 • zmienność wymiarów Produktów występująca po ich zamontowaniu, a wynikająca z rozszerzalności materiału wraz ze zmianą temperatury otoczenia, nieprzekraczająca 1%;
 • zmiany koloru, wynikające z procesu sezonowania oraz oddziaływania czynników starzeniowych;
 • miejscowe odbarwienia kolorystyczne powstałe na skutek zabrudzeń, w szczególności oddziaływania tłuszczów, ługów, roztworów żrących oraz wszystkich środków, które nie powinny wchodzić w kontakt z Produktami;
 • uszkodzenia, zmiany fizyczne i kolorystyczne wynikające z zastosowanych do pokrycia i konserwacji środków (farby, lakiery, impregnaty, środki czyszczące itp.) innych niż zalecane przez Producenta;
 • wady Produktów spowodowane ich zastosowaniem w sposób odmienny niż wskazany przez Producenta;
 • wady Produktów wynikające z montażu Produktów w sposób inny niż wskazany przez Producenta w instrukcji montażu;
 • uszkodzenia wynikające z bezpośredniego oraz pośredniego oddziaływania wody oraz innych płynów o zmiennym stanie skupienia;
 • zmiany wynikające z oddziaływania środowiskowego (zanieczyszczenie powietrza oraz wody, glony, pleśń itp.);
 • uszkodzenia, zmiany fizyczne i kolorystyczne wynikające z działania sił wyższych (nierównomierne osiadanie gruntu, uskok podłoża, lawina, powódź, huragan, pożar, uderzenie pioruna itp.).

14.Gwarancja wygasa, jeżeli wada Produktów nie zostanie zgłoszona w Punkcie Sprzedaży w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej wystąpienia wraz z załączonym oryginałem dokumentu zakupu Produktów.

15. Zgłoszenia reklamacji do Producenta dokonuje Punkt Sprzedaży za pomocą Formularza Zgłoszeniowego Producenta (znajdującego się w załączniku regulaminu), przesyłając go pocztą na adres Producenta lub mailem na adres e-mail: sklep@fajnadeska.pl.

16. Producent, jako gwarant, rozpatruje prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni. Po zakończeniu czynności związanych z rozpatrywaniem reklamacji (np. oględziny, badania laboratoryjne) i po uznaniu roszczenia za uzasadnione, Producent wykonuje swoje obowiązki wobec Kupującego w terminie do 21 dni. Termin rozpatrzenia reklamacji i wykonania obowiązków po uznaniu roszczenia za uzasadnione może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

17. Zasadność roszczeń gwarancyjnych może być weryfikowana w formie oględzin w miejscu zamontowania Produktów w terminie uzgodnionym przez Strony. Producent uprawniony jest do żądania od Nabywcy przedstawienia dodatkowych informacji związanych z zaistnieniem wady jeżeli jest to konieczne do oceny zasadności zgłoszonej reklamacji. Odmowa oględzin w miejscu instalacji Produktów lub odmowa przedstawienia dodatkowych informacji związanych z zaistnieniem wady, jeżeli jest to konieczne dla oceny zasadności zgłoszonej reklamacji, skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia reklamacyjnego. Producent ma także prawo do zażądania od podmiotu zgłaszającego wady Produktów dokumentacji fotograficznej w formie drukowanej lub elektronicznej, pokazującej uszkodzenia Produktów będące podstawą roszczeń gwarancyjnych.

18. Zgłaszający wady Produktów jest zobowiązany do pozostawienia Produktów w stanie nienaruszonym po ujawnieniu się wady, aż do dokonania oględzin miejsca montażu Produktów przez Producenta lub inną wskazaną osobę, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji. Producent, jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.

19. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych reklamowany lub zwracany towar musi być przygotowany do odbioru oraz zabezpieczony i zapakowany tak, aby umożliwić sprawny, bezpieczny załadunek i transport przez Producenta.

20. Koszty transportu i inne koszty związane z obsługą reklamacji w przypadku jej nieuznania pokrywa Nabywca.

21. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent dostarczy Nabywcy Produkt wolny od wad, lub w przypadku braku możliwości dostarczenia, Produkt zastępczy, spełniający analogiczne właściwości.

22. W przypadku gdy wada nie jest możliwa do usunięcia lub jej usunięcie będzie za sobą pociągać nadmierne koszty, Producent może obniżyć cenę Produktu. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych zależy od Producenta.

23. Wszelkie dodatkowe koszty, poza kosztami transportu Produktów, poniesione przez Nabywcę (montaż, demontaż, itp.) nie są objęte gwarancją.

24. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.

25. Prawem właściwym dla stosowania postanowień warunków gwarancyjnych Produktów jest prawo powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

26. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

27. Integralną część niniejszych warunków gwarancyjnych stanowią wytyczne montażowe, dostępne na stronie internetowej www.fajnadeska.pl