Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności w serwisie internetowym udostępnianym pod adresem internetowym: https://www.prodeck.pl/ (dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

  1. Wprowadzenie1.1. Niniejsza polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, informacje o odbiorcach danych osobowych, profilowaniu, a także w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Polityka prywatności nie stanowi źródła obowiązków dla odwiedzających Serwis Internetowy i ma charakter informacyjny.

   1.2 . Słowa oraz wyrażenia użyte w niniejszej polityce prywatności, a rozpoczynające się dużą literą, mają znaczenie zgodne z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego Prodeck - Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (dalej jako: „Regulamin”), dostępnym w Serwisie Internetowym.

   1.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „Rozporządzenie RODO”). Tekst Rozporządzenia RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

   1.4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest: ProDeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy: 32-005) przy ulicy Fabrycznej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350961, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 6832046211 oraz numerem REGON: 121103730, adres poczty elektronicznej: sklep@prodeck.pl (dalej: „Administrator”).
  2. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych2.2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.2.3. Administrator zapewnia, że zbierane przez nich dane osobowe są:
   2.3.1. 
   przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
   2.3.2. 
   zbierane w konkretnych, wyraźnych, zgodnych z prawem celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   2.3.3. 
   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   2.3.4. 
   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a Administratorzy podejmują wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe nieprawidłowe zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
   2.3.5. 
   przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
   2.3.6. 
   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  3.  Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych3.1. Przetwarzanie podanych przesz klienta:
   3.1.1. przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień bądź Konta Użytkownika danych osobowych, w szczególności dotyczących osób upoważnionych do odbioru Towarów, imienia i nazwiska/nazwy Klienta, miejsca dostawy Towarów, numeru rachunku bankowego, NIP, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu jest niezbędne dla realizacji i obsługi Zamówienia oraz Umowy sprzedaży;
   3.1.2. 
   podczas zakładania Konta Użytkownika danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej
   3.1.3. 
   Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, będą przekazywane w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom: podmiotom uczestniczącym w realizacji Umowy sprzedaży, w tym w szczególności Dostawcy, podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi prawne, księgowe oraz doradcze, podmiotom obsługującym oprogramowanie, służące do analityki internetowej oraz dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług dotyczących rozwiązań informatycznych, technicznych, organizacyjnych (w szczególności firmy informatyczne, dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, działań marketingowych, wysyłki Newslettera), a w przypadku wyboru płatności ratalnej także podmiotom kredytującym.3.1.4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:a) wykonania umowy Sprzedaży oraz wykonania usługi korzystania z Konta lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Przetwarzane dane obejmują: dane osób upoważnionych do odbioru Towarów, imię i nazwisko/nazwę Klienta, miejsce dostawy Towarów, numer rachunku bankowego, NIP, adres poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;

   b) statystycznym, analitycznym, personalizacyjnym oraz w celu dostosowania witryny do potrzeb użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez wyrażenie przez Klienta zgody na wykorzystywanie plików cookies, przetwarzających dane osobowe. Przetwarzane dane osobowe w szczególności obejmują: nazwę domeny strony internetowej, unikalny numer pliku cookies, numer identyfikacyjny przeglądarki. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

   c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko/nazwę, adres, NIP, numer rachunku bankowego. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą (okres wymagany przepisami prawa określającymi obowiązek Administratora w zakresie przechowywania ksiąg rachunkowych);

   d) prowadzenia marketingu usług i produktów Administratora oraz partnerów Administratora: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasową historia Zamówień. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;

   e) monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji Klienta, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko/nazwę, adres e-mail, historię Zamówień. przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;

   f) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko/nazwę, adres, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

   g) profilowania, czyli stworzenia profilu Klienta, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie jego zachowań, jakie są jego możliwe cechy i preferencje w celu przygotowania i przedstawiania ofert/informacji jak najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Klient ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

   3.1.6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), zgoda może być w każdej chwili przez Klienta wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej cofnięciem przez Klienta.

   3.1.7. Klientowi lub osobie, której dane dotyczą przysługuje:

   - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

   prawo do uzyskania od Sprzedawcy potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe Klienta lub osoby, której dane dotyczą oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

   I. informacji o celach oraz podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych;
   II. 
   informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę;
   III. 
   informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Sprzedawca ujawnił dane osobowe Klienta lub osoby, której dane dotyczą lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
   IV. 
   informacji o okresie przez który dane będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu;
   V. 
   informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do wycofania zgody;
   VI. 
   informacji o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym czy też jest warunkiem zawarcia umowy oraz jakie są konsekwencje niepodania danych;
   VII. 
   informacji o tożsamości Sprzedawcy (administratora), jego danych kontaktowych oraz jego prawnie usprawiedliwionym interesie, realizowanym poprzez zbieranie danych;
   VIII. 
   informacji o możliwości skorzystania przez Klienta lub osoby, której dane dotyczą z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;
   IX. 
   informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   X.
   informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Klienta lub osoby, której dane dotyczą.

   - prawo do sprostowania danych osobowych:

   prawo do żądania od Sprzedawcy niezwłocznego sprostowania danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą, które są nieprawidłowe oraz z uwzględnieniem celów przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

   - prawo do usunięcia danych osobowych:

   prawo do żądania od Sprzedawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących Klienta danych osobowych. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

   I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   II. 
   cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Sprzedawca nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;
   III. 
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia wobec przetwarzania;
   IV. 
   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   V. 
   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

   Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Sprzedawcę.

   -  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
   prawo do żądania od Sprzedawcy ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

   I. gdy Klient lub osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę – na okres umożliwiający sprawdzenie przez Sprzedawcę prawidłowości tych danych;
   II. gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą jest niezgodne z prawem, a Klient lub osoba, której dane dotyczą sprzeciwił się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   III. gdy Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi lub osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   IV. Klient wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sprzedawcy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

   W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta lub osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

   - prawo do przenoszenia danych:

   Klient lub osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Sprzedawcy danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, jeśli jest to technicznie możliwe.

   Sprzedawca jest obowiązany udostępnić dane dostarczone przez Klienta lub osobę, której dane dotyczą, które spełniają łącznie następujące warunki:

   I. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
   II. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

   Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

   - prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

   Klient lub osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy, w tym profilowaniu. Sprzedawca nie może w dalszym ciągu przetwarzać danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Klient lub osoba, której dane dotyczą ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

   Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

   I. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
   II. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą;
   III. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy.

   3.1.8. Klient lub osoba, której dane dotyczą uprawniony jest do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt. 3.1.6.-3.1.7. powyżej w następujący sposób:

   - pisemnie na adres Niepołomice, ul. Fabryczna 6
   - mailowo na adres sekretariat@prodeck.pl;

   3.1.9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

   3.1.10. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Klient lub osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, zgodnie z art. 18 ust. 1 u.o.d.o oraz z art. 77 Rozporządzenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4.  Pliki cookiesIV.1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
   IV.2. Serwis Internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:
   Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
   3.2. __utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd do Sprzedawcy trafił Klient;
   3.3. 
   __utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego Klienta;
   3.4. 
   __utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Sprzedawcy;
   3.5. 
   __utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Sprzedawcy.

 

  1. IV.3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego.
  1. IV.4. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny Klient powinien wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Przed wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies nie jest możliwe korzystanie z witryny. Nawigowanie po stronie jest niemożliwe bez wyrażenia zgody, gdyż zgoda ta zaciemnia cały obszar witryny. Jeżeli użytkownik serwisu nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, powinien witrynę opuścić. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies w każdej chwili może zostać przez Klienta wycofana lub zmodyfikowana. Klient ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.
  1. IV.5. Klient może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wskazana powyżej zmiana może jednakże spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć także wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych przez Klienta stronach internetowych.
  1. IV.6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu w związku z funkcjonowaniem plików cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  1. IV.7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
  1. IV.8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:
  1. a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych klienta;
  1. b) weryfikacji i rozwoji swoejj oferty
  1. c) statystycznych

5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego i usług świadczonych przez Administratora.
 2. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są  w Serwisie Internetowym.
 3. Klient jest zobowiązany do ochrony i utrzymania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika (login i hasło).
 4. Wszelkie działania realizowane za pomocą Konta Użytkownika oraz oświadczenia woli składane po uwierzytelnieniu z użyciem prawidłowo podanych danych w postaci loginu i hasła Klienta, przypisane będą Klientowi będącemu dysponentem tychże danych.