Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

I. Wprowadzenie

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.prodeck.pl/ prowadzony jest przez przedsiębiorcę, tj. spółkę ProDeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy: 32-005) przy ulicy Fabrycznej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350961, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 6832046211 oraz numerem REGON: 121103730, adres poczty elektronicznej: sklep@prodeck.pl.
 2. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, a także osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa

II. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów, w szczególności:

  a) firma kurierska. 
 3. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający Konta Użytkownika może dokonać zakupu Towarów.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (w tym również Konsument).
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (zawierająca Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Użytkownika - element strony internetowej Sklepu, dzięki któremu możliwe jest m.in. zawieranie Umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, uzyskanie powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz sprawdzanie historii zakupów. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej i hasłem wskazanym przez Klienta.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 8. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://www.prodeck.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 9. Sprzedawca – ProDeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy: 32-005) przy ulicy Fabrycznej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000350961, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 6832046211 oraz numerem REGON: 121103730. Aktualny adres e-mail i kontaktowy numer telefonu Sprzedawcy są podane na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/.
 10. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży. 
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia bądź Konta Użytkownika, określające rodzaj i liczbę Towarów oraz sposób dostawy.

III. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przez Klienta i sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu, tj. https://www.prodeck.pl/ w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. Składanie Zamówień za pomocą Formularza Zamówień bądź Konta Użytkownika przez Klientów jest bezpłatne. 
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi: 

  a) obsługę procesu składania zamówień;
  b) obsługe procesu sprzedaży towarów
  c) przekazywanie klientowi dokumentów związanych ze sprzedażą towarów

 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies na zasadach opisanych w punkcie 4 Polityki prywatności.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, a także przesyłania Klientom niezamówionej informacji handlowej (spam), dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet m.in. przed oprogramowaniem typu malware, spyware, robakami internetowymi oraz innego rodzaju niechcianym i „złośliwym” oprogramowaniem, tj. np. wabbit czy trojan. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta Użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, także Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, jak również prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 9. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, tj. https://www.prodeck.pl/ oraz sporządzić jego wydruk lub skopiować na swoje urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 10. Regulamin określa w szczególności: 

  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika w ramach Sklepu;
  b) 
  zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy sprzedaży na odległość;
  c) 
  prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy;
  d) 
  zasady i tryb wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość;
  e) 
  zasady postępowania reklamacyjnego. 

 11. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

  a) obsługiwanie przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej bądź Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej bądź Opera w wersji 7.0 lub wyższej bądź Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej;
  b) 
  włączonej obsługi plików cookies oraz obsługi Javascript;
  c) 
  rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli (rozdzielczość zalecana);
  d) 
  poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail). 

 12. Dane adresowe i kontaktowe, pod którymi Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  ProDeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice,
  e-mail: sklep@prodeck.pl,
  nr tel.: +48 12 289 09 10, +48 792 031 400,
  nr rachunku bankowego PLN: 97 1140 2017 0000 4902 1308 6868.

IV. Informacje o towarach

 1. Towary przedstawione na stronie Sklepu są nowe i pełnowartościowe oraz nieobciążone wadami. Towary mogą być również dostępne w formie outlet, o specyfikacji których informują szczegółowe opisy produktów.
 2. Informacja o cenie podawana na stronie https://www.prodeck.pl/ ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę.
 3. Cena Towaru uwidoczniona w Sklepie podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy, za wyjątkiem odbioru osobistego, pokrywa Klient. Koszty te zostają wskazane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towarów przy składaniu Zamówienia. 

V. Zasady rejestracji i korzystania z konta użytkownika

 1. Rejestracja Konta Użytkownika w ramach Sklepu jest opcjonalna i nieodpłatna. Klient może złożyć Zamówienie również bez dokonania rejestracji, za pomocą Formularza Zamówień, po zapoznaniu się z Regulaminem i po jego akceptacji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z Konta Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu oraz ustalenie indywidualnego hasła do Konta Użytkownika.
 4. Rejestracja jest możliwa po zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta Użytkownika oraz ograniczyć, całkowicie lub częściowo, dostęp do składania Zamówień za pomocą Formularza Zamówień, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 

  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,  wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) 
  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  c) 
  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
  d)
  dokona Zamówienia i go nie opłaci bądź nie odbierze. 

 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może powtórnie zawrzeć ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
 8. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu, ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm. ) i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od siebie niezależne. 
 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu.
 10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) 
  korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c) 
  nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam);
  d) 
  korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  e) 
  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) 
  korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VI. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, Klient musi dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie poprzez dodanie go do „koszyka” i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
 3. Zamówienie można składać za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego dla Klientów niezarejestrowanych oraz za pomocą Konta Użytkownika dostępnego po rejestracji Klienta.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę zawarcia Umowy sprzedaży skierowaną przez Klienta do Sprzedawcy. 
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przesłana zostanie do Klienta informacja o przewidywanym terminie dostawy Towarów. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie VI. 4 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta Użytkownika lub składania Zamówienia adres.
 8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wskazanych w przesłanej mu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail po dokonaniu Zamówienia i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości zobowiązany jest do ich zgłoszenia Sprzedawcy w terminie do jednego Dnia roboczego od daty jego otrzymania, na adres e-mail lub kontaktowy numer telefonu wskazany na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/ w zakładce „Kontakt”. 
 9. W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami punktu poprzedzającego, Umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w dniu określonym zgodnie z punktem VI. 6 zd. 3 Regulaminu.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. Modyfikacja treści Zamówienia przez Klienta po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy, w szczególności jeżeli wyrażenie zgody na wniosek Klienta jest niemożliwe ze względów technicznych lub wiązałoby się ze znacznymi niedogodnościami dla Sprzedawcy, względnie byłoby sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi przez Sprzedawcę umowami z podmiotami trzecimi.
 11. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W sytuacji, gdy Klient jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Sprzedawca wystawia fakturę VAT na imię i nazwisko Klienta, a w sytuacji, gdy Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca wystawia fakturę VAT na firmę Klienta z podaniem jego numeru NIP podanego podczas składania Zamówienia. 
 12. Cena wskazana w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę po dokonaniu Zamówienia stanowić będzie całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy wybranej przez siebie w toku składania Zamówienia. 
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru, w tym faktury VAT.

VII. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z wyłączeniem przypadków, gdy Klient podczas składania Zamówienia wybrał opcję osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy. 
 2. Towary będą odbierane przez Klienta w dacie odbioru wskazanej przez Sprzedawcę, zgodnie z punktem VI. 6 zd. 2 Regulaminu.
 3. Dostawa zamówionych Towarów, po wcześniejszym uregulowaniu przez Klienta jej kosztów (za wyjątkiem odbioru osobistego), odbywa się za pośrednictwem: 

  a) firmy kurierskiej – przewidywany czas dostawy 2-5 Dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży.

 4. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi maksymalnie 30 Dni roboczych, liczonych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Do tego czasu należy dodać czas dostawy, który jest podany w punkcie VII. 3 powyżej
 5. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie w Dni robocze. Zamówienia składane po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy są uznawane za złożone następnego Dnia roboczego.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do szczególnie starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru od Sprzedawcy lub Dostawcy pod względem ilościowym, zgodności z Zamówieniem oraz z Umową sprzedaży. Po dokonaniu zbadania Towaru, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest podpisać dokument wydania Towaru (WZ).
 9. Podpisanie dokumentu wydania Towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Klienta, niebędącego Konsumentem, zgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem i Umową sprzedaży. 
 10. Klient niebędący Konsumentem nie może zwolnić się od obowiązków wskazanych w punktach poprzedzających i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. 
 11. Ryzyko utraty lub uszkodzenia lub pogorszenia Towarów, jak również odpowiedzialność za Towar przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania mu Towaru, a w przypadku powierzenia Towaru Dostawcy, z chwilą wydania Towaru Dostawcy. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, ryzyko utraty lub uszkodzenia lub pogorszenia Towarów przechodzi na Konsumenta z chwilą ich wydania Konsumentowi, przy czym za wydanie rzeczy uważa się także jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

VIII. Formy płatności

 1. Klient zobowiązany jest do uregulowania ceny za Towar oraz dostawę Towarów, z zastrzeżeniem wyboru formy płatności wskazanej w punkcie VIII. 3 lit. a-b Regulaminu.
 2. Za datę zapłaty (uiszczenia określonej kwoty na rzecz Sprzedawcy) uznaje się dzień uznania wpłaconej przez Klienta kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca obsługuje następujące formy płatności: 

  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). W tytule płatności należy podać numer składanego Zamówienia;
  b) 
  przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności dostępny na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/ (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu dostępnego na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/ o dokonaniu płatności przez Klienta); 

 4. Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie może ponieść Klient w związku z realizacją płatności na rzecz  Sprzedawcy w jakiejkolwiek z form wskazanych w punkcie VIII. 3 Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy do odbioru Towaru nie dojdzie w siedzibie Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów transportu, zgodnie z informacją wskazaną w momencie wyboru sposobu dostawy Towaru.
 6. W sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym koszt transportu zostanie ujęty w osobnej pozycji na fakturze VAT obejmującej Zamówienie. Usługa transportowa nie wchodzi w zakres świadczenia Sprzedawcy.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia w posiadanie Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie przed jego upływem wyżej wymienionego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. O otrzymaniu stosownego oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta, przesyłając potwierdzenie na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia bądź przy rejestracji Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres:
  Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice
  lub na adres e-mail: sklep@prodeck.pl.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy nieuszkodzony, pełnowartościowy i nieotwarty Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: 

  Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do Konsumenta, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania w nienaruszonym stanie Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Towar ze względu na jego ilość lub wielkość, nie będzie mógł zostać odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., wówczas Konsument przekaże Towar firmie kurierskiej, za co zobowiązany będzie uiścić kwotę zgodną z cennikiem wybranej firmy kurierskiej.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 6 przywołanej w punkcie IX. 1 ustawy, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w tym w szczególności po dokonaniu montażu Towarów.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.

X. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w punkcie IX. 1 Regulaminu. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi określona przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610) w stosunku do Klienta, któremu nie przysługuje status Konsumenta, jest wyłączona, co potwierdzone zostanie na Formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika danego Klienta.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z Umową sprzedaży. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. W przypadku Towaru sprzedawanego w formie outlet, Sprzedawca ujawnia i opisuje wady tego Towaru. W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru sprzedawanego w formie outlet, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz gwarancji przy sprzedaży. 
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zostanie ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Konsumentowi, przy czym brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży musi istnieć w chwili jego dostarczenia Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać:

  a) naprawy towaru
  b) wymiany towaru

 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 7. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy sprzedaży, tylko jeśli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru, nie naprawił lub nie wymienił Towaru, próbował naprawić lub wymienić, ale Towar nadal jest niezgodny z Umową sprzedaży bądź oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeśli brak zgodności z Umową sprzedaży jest istotny, Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany Towaru. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 8. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy:

  Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Fabryczna 6
  32-005 Niepołomice
  lub na adres e-mail: sklep@prodeck.pl.

 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Konsumenta. Jeżeli reklamacja Konsumenta jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się spełnić żądanie reklamacyjne Konsumenta, zgodnie z procedurą opisaną w punktach X. 5-6 Regulaminu, w terminie 14 dniu od dnia uznania reklamacji. 
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 11. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie na koszt Sprzedawcy. Konsument dostarczy Towar na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie X. 8 Regulaminu.
 12. Sprzedawca udziela gwarancji z tytułu niezgodności Towarów z Umową sprzedaży zgodnie z Warunkami Gwarancji umieszczonymi na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/. 

Wzór formularza reklamacyjnego można pobrać tutaj.

XI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie najszybszym terminie wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres poczty elektronicznej. 
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@prodeck.pl.
 4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 5. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko bądź nazwę, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

XII. Odpowiedzialność

 1. Wszelkie informacje i dane zawarte na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/ mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, lecz w przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami, którym nie przysługuje status Konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 3. Zawartość strony internetowej https://www.prodeck.pl/ przygotowywana została przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokłada należytej staranności aby materiały dostępne na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/ były przygotowane rzetelnie i profesjonalnie. 
 4. Sprzedawca w maksymalnych granicach przewidzianych prawem nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Klientów na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/, jak również za niewłaściwe wykorzystanie tychże informacji.
 5. Sprzedawca w maksymalnych granicach przewidzianych prawem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody poniesionej w związku z niedokładnością lub nieścisłością treści umieszczonej na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/ lub dostępnej za jej pośrednictwem, jak również za wadliwe funkcjonowanie, opóźnienia, zakłócenia w łączności między Klientem a stroną internetową https://www.prodeck.pl/ oraz przerwy w dostępności strony internetowej https://www.prodeck.pl/, nie gwarantuje również, że strona internetowa https://www.prodeck.pl/ będzie funkcjonować prawidłowo bez obecności szkodliwego dla Klienta oprogramowania.
 6. Sprzedawca oświadcza, że odsyłacze do serwisów internetowych stron trzecich umieszczone na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/ zostały wyłącznie dla wygody jej użytkowników, tym samym Sprzedawca nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone. 
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu multimedialnym z dostępem do Internetu, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient oraz przerwy w funkcjonowaniu strony Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia, względnie zawieszenia funkcjonalności Sklepu na czas niezbędnych napraw, aktualizacji i dokonywania zmian.

XIII. Oświadczenie dodatkowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wprowadzenia zmienionej treści Regulaminu na stronę Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane za zasadach dotychczasowych.
 3. Klient oświadcza, iż będzie korzystał z Konta Użytkownika celem obsługi procesu składania Zamówień.

XIV. Zaprzestanie korzystania z konta użytkownika przez klienta

 1. Klient uprawniony jest w każdym czasie do zaprzestania korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień z wykorzystaniem jego funkcjonalności. 
 2. Klient, który dokonał rejestracji Konta Użytkownika może w każdym czasie zgłosić Sprzedawcy żądanie jego usunięcia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej https://www.prodeck.pl/. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć Konto Użytkownika w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika nie zwalnia Klienta z obowiązku wywiązania się z zaciągniętych względem Sprzedawcy zobowiązań, w szczególności opłacenia Zamówienia.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana zostanie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko w języku polskim.
 3. Sprzedawca i Klient zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy sprzedaży oraz korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.
 6. Prawem właściwym dla interpretacji Regulaminu oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie. Postanowienie to nie pozbawia Konsumenta, a także osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie Umowy sprzedaży.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2023 roku.