Zapytanie ofertowe na przygotowanie planu rozwoju eksportu

20 lipca 2016


ProDeck Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6,

32-005 Niepołomice


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU


ProDeck Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.3. – poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową dla produktów ProDeck Sp. z o.o. na co najmniej czterech rynkach, przewidzianą do realizacji w okresie od II połowy 2016 roku przez dwa kolejne lata kalendarzowe (2017, 2018).


Plan Rozwoju Eksportu musi zawierać co najmniej następujące elementy:

•Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy i jego możliwości eksportowych, pod katem oferowanych produktów/usług;

•Analiza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron;

•Analiza konkurencyjności produktów/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron, •Opis wyznaczonych celów;

• Strategia eksportowa w zakresie produktów

•Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,

•Szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej;

•Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.


Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta: nazwa i adres, numer wpisu do KRS/CEIDG, adres poczty elektronicznej, telefony kontaktowe;

2. Datę sporządzenia wraz z terminem ważności oferty;

3. Całkowitą cenę netto i brutto;

4. Warunki i termin płatności;

5. Maksymalny czas realizacji PRE;

6. Doświadczenie (lista referencyjna w przypadku jej posiadania);

7. Podpis wykonawcy wraz z pieczątka firmową.


Oferta powinna być ważna do: 30.05.2016


Sposób doręczenia oferty:

Oferta może zostać przesłana:

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: piotr.martin@prodeck.pl;

• za pośrednictwem poczty/kuriera/posłańca/osobiście – na adres: ProDeck Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.prodeck.pl i udostępniono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Niepołomicach–przy ulicy Fabrycznej 6. 


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena za wykonanie PRE (netto) 60%

2. Termin realizacji PRE 20%

3. Doświadczenie 10%

4. Termin płatności 10%

Razem 100%


Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Osoba do kontaktu:

Piotr Martin – Prezes Zarządu mail: piotr.martin@prodeck.pl

tel: 12 2890910


Termin składania ofert upływa w dniu: 29.04.2016 o godz. 14:00


Niepołomice, 20.04.2016

Zgadzam się

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zapisami
polityki prywatności serwisu internetowego www.prodeck.pl 
oraz zapisami zgody na wykorzystanie plików cookies 
rozumiem je oraz świadomie wyrażam zgodę
na zastosowanie ich postanowień względem mojej osoby.