Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20 lipca 2016

Zamawiający – PRODECK SP. Z O.O. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie procedury konkurencyjnej, opublikowanej na stronie www.prodeck.pl oraz rozesłanej do potencjalnych oferentów w dniu 22.10.2015 na:


Realizację badań przemysłowych związanych z aplikacją do działania 1.1.1 PO IR

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

     Zakład Technologii Polimerów

     Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

     Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich

     ul. Seminaryjna 3

     85-326 Bydgoszcz


Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę: 80 000,00 pln netto.

Zamawiający zawrze umowę warunkową z wybranym wykonawcą w terminie miesiąca od daty dokonania wyboru. Jednocześnie informujemy, iż umowa wejdzie wżycie i będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach PO IR 1.1.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

Zgadzam się

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zapisami
polityki prywatności serwisu internetowego www.prodeck.pl 
oraz zapisami zgody na wykorzystanie plików cookies 
rozumiem je oraz świadomie wyrażam zgodę
na zastosowanie ich postanowień względem mojej osoby.